Някои понятия в Трудовата медицина

Някои понятия в Трудовата медицина

  • Работно място – мястото, където служителят трябва да бъде или където трябва да пристигне във връзка с работата си. To е пряко или косвено под контрола на работодателя;
  • Работна зона – пространство до 2 м над нивото на пода или платформата. Там се намират местата за постоянен или временен престой на служителите в процеса на работа;
  • Лични и колективни предпазни средства за работници – технически средства, използвани за предотвратяване или намаляване на излагането на работниците на вредни или опасни производствени фактори, както и за защита от замърсяване;
  • Производствена дейност – набор от човешки действия, използващи инструментите, необходими за трансформиране на ресурсите в готови продукти. Включително производството и преработката на различни видове суровини, строителството и предоставянето на различни услуги.

За контакти с нас:  Телефон: +359 2 917 29 1;

Ние сме  фирма ЛОТ-КОНСУЛТ -Лаборатория и Охрана на Труда.

София 1612, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16.

Основни условия за Трудова медицина

  1. Авария – разрушаване на конструкции, оборудване, технически устройства, неконтролиран взрив и / или отделяне на вредни вещества, представляващи заплаха за живота и здравето. Спешен случай е ситуация, която може да доведе до счупване на части и нараняване на работника.
  2. Безопасно разстояние – най -малкото разстояние между човек и източник на опасен и вреден производствен фактор, при което човек е извън опасната зона.
  3. Пожарна безопасност – състоянието на обект, при което е изключена възможността за пожар. В случай на пожар предотвратява излагането на хора на опасни пожарни фактори и осигурява защитата на материалните активи;
  4. Безопасността е състояние, при което рискът за здравето и безопасността на персонала е на приемливо ниво.
  5. Безопасност на производственото оборудване – свойствата на производственото оборудване отговарят на изискванията за безопасност на труда по време на монтажа (демонтажа) и експлоатацията при условията, установени от нормативната и техническата документация.
  6. Безопасни условия на труд – състоянието на условията на труд, при които е изключено въздействието върху работника на вредни и (или) опасни производствени фактори или нивата на тяхното въздействие не надвишават установените стандарти.

You May Also Like