Транспортна политика на Европейския съюз основни принципи

Транспортна политика на Европейския съюз основни принципи, полезна информация от експертите по превоз на контейнери – konteineri.net

Транспортна политика на Европейския съюз

Основни принципи на транспортната политика на европейския съюз

Затова е необходимо да бъдат следвани следните принципи:

  • Недопускане на дискриминация в двустранните и многостранните мерки, прилагани към транспортните оператори в отделните страни;
  • Сътрудничество в транспортния кестор като цяло, но с международно сътрудничество в транспортните дейности. Особено при решаване на проблем, свързан с граничните преминавания. От съществено значение е разработването на съвместни програми за набиране на информация. Както и на възможности за оценка на транспортни проекти, които да са съобразени с направената оценка на потребностите в рамките на отделните региони;
  • Съгласуваност, което означава решаване на възникналите транспортни проблеми на необходимо равнище:

– локално;

– регионално;

– национално;

– международно.

  • Прозрачност при вземане на решения. Особено по отношение на осъщественото финансиране на транспортните операции. За да се избегне нелоялната конкуренция и да се създадат условия за равнопоставеност на транспортните пазари;
  • Защита на транспортните работници срещу рискове, свързани с безопасността и социалните условия, за да се съдейства за подобряване на условията на живот на европейското население като цяло;
  • Устойчивост в развитието на всички дейности, свързани както с решаването на чисто технологични проблеми и преодоляването на замърсяването на околната среда, икономическо използване на енергийните и др.ресурси;
  • Покриване на разходите, свързани с използването на транспортната инфраструктура, инвестирането и поддържането, както и покриването на външните разходи за транспорт, наричани още разходи за намаляване на вредните последствия от транспортната дейност;
  • Развитие на интермодалния транспорт за създаване на необходимите условия за ефективно използване на общоевропейската транспортна система, прилагането на транспортната концепция „от врата до врата”. Както и чрез оптимизиране на операциите по претоварване по отношение на качеството на превозната услуга и цената.
  • Насърчаване на обществения и груповия превоз на пътници в градски и извънградски условия, с което ще се намалят натовареността и други негативни последици от нарастващата моторизация.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО

You May Also Like